Rok 2023


Artykuły w tej kategorii:

1431.70 - Wniosek o udosępnienie informacji publicznej w zakresie zgromadzonej dokumentacji dot. funkcjonowania strzelnicy w m. Popowo 1431.69 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie aspetów zarządzania zasobami ludzkimi w JST 1431.68 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych w m. Mścice" 1431.67 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonania audytu wewnętrznego 1431.66 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy dot. farm fotowoltaicznych i wiatrowych 1431.65 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie instnienia na terenie Gminy Będzino przepisów prawa miejscowego wymagających stosowania w odniesieniu do taksówek dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego 1431.64 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla działek w obrębie Strzeżenice o nr: 44/1, 44/11, 44/12, 44/10, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, 45/22, 45/24, 45/7, 45/8, 45/20, 45/18, 45/17 1431.63 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbioru odpadów ze Strzelnicy w Popowie 1431.62 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wycinki drzew i krzewów znajdujących się na działce gminnej nr 7/12 w m. Podamirowo 1431.61 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zabudowy dot. farm fotowoltaicznych 1431.60 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie składu organów gminy w latach 1990-2023 1431.59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopert dowodowych 1431.58 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy PP.6730.78.2011 1431.57 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie doświadczeń gminy i oceny korzystania przez nią z mediów społecznościowych 1431.56 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kar umownych wynikających z realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego 1431.55 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie "Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji" 1431.54 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie szczepień przeciw HPV w gminie Będzino 1431.53 - Wniosek o udostępnienei informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentacji związanej z działalnością Strzelnicy w Popowie 1431.52 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie parku maszynowego posiadanego do realizacji zadań własnych w ramach art. 7 ust 1 podpunkt 1, 2, 3 i 4 u.s.g. 1431.51 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości osób przebywających na terenie Gminy Będzino, tórym nadano status UKR 1431.50 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie dostawcy systemów informatycznych informacji prawnej 1431.49 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie decyzji środowiskowych wydanych dla farm fotowoltaicznych/ instalacji fotowoltaicznych o mocy powyzej 10MW 1431.48 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktualnych tytułach dłużnych samorzadu 1431.47 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urzad. 1431.46 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych 1431.45 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady gminy 1431.44 - Wniosek o udostepnienie informacji w zakresie udzielania dostępu do informacji publicznych w 2022 r. 1431.43 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 1431.42 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zawierania przez gminę umów na doradztwo podatkowe 1431.41 - Wniosek o udostępnienie informacji puiblicznej w zakresie umowy dzierżawy działki nr 24, obr. ew. Popowo 1431.40 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie etatów psychologów szkolnych dla placówek na terenie gminy 1431.39 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby gospodarstw i kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1431.38 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych 1431.37 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Kładno 1431.36 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji zatwierdzającej strzelnice zlokalizowaną w Popowie 10 1431.35 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja JST" 1431.34 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audytora wewnętrznego oraz usług informatycznych 1431.33 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu za 2022 r. 1431.32 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotacji wypłaconych w budżetu Gminy Będzino na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 1431.31 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kserokopii umowy dot. robód budowlanych pn. "Poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej z kostki kamiennej w miejscowości Będzino - etap II" 1431.30 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania umowy przez Gminny Zakład Komunalny a firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych 1431.29 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2023 dot. min. farm wiatrowych 1431.28 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania 1431.27 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu oświaty przez JST w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 1431.26 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków związanych z transportowaniem z ternu oczyszczalni ścieków w Tymieniu do punktu zlewnego P-10 Mścice 1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy Będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi 1431.24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw i adresów siedzib wykonawców, którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną 1431.23 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym programu Aktywna Tablica w 2023 1431.22 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji podjętych w związku z wnioskami o wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę 1431.21 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie numeracji budynków w miejscowości Mścice 1431.20 (R.1431.1.2023) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień złożonych przez Radę Gminy Będzino do Prokuratury w roku 2022 1431.19 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie poprzez instytucję publiczna 1431.18 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej na potrzeby działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 1431.17 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego 1431.16 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnomocnictwa ds. niejawnych, audytu KRI, Inspektora Ochrony Danych, usług BHP, obsługi prawnej oraz usług informatyka 1431.15 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie możliwości zabrania głosu podczas obrad sesji Rady Gminy 1431.14 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem 1431.13 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wystąpienie przypadków udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej przy realizacji, których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji w latach 2017-2021 1431.12 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej 1431.11 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych w odległości 100 m od granicy działek inwestycyjnych 1431.10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skargi rozpatrywanej podczas sesji Rady Gminy Będzino w dniu 26 stycznia 2023 r. 1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023 1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości postepowań skargowych prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino 1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usówaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP z terenu Gminy Będzino 1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2022 roku 1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii umów z kancelariami dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Będzino wraz z fakturami za w/w usługi za okres od listopada 2018 roku do grudnia 2022 roku 1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykształcenia przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 1431.1 - Wniosek w sprawie udostępnienia infotrmacji publicznej w sprawie wysokości diet wypłacanych Radnym Rady Gminy za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2022 r.