Przewodniczący Rady i Radni


Skład Rady Gminy w Będzinie (VIII kadencja 2018-2023)

Przewodniczący Rady Gminy:
NOŻYKOWSKI Andrzej
(m. Mścice - ulice: Chabrowa, Dworcowa, Gerberowa, Koszalińska od nr 84 do nr 128 /parzyste/, Północna, Różana, Tulipanowa))

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy:
JÓŹWIAK Andrzej
(m. Barnin, m. Będzinko, m. Kazimierz Pomorski, m. Łekno, m. Mączno, m. Zagaje)
KRAWIEC Andrzej
(m. Barninek, m. Dobiesławiec, Mścice - ulice: Akacjowa, Bałtycka, Brzozowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Klonowa, Świerkowa, m. Podamirowo, m. Radomno, m. Strzeżenice)

Radni:
BACZYŃSKI Tomasz
m. Będzino, m. Komory)
BANASZCZAK Joanna
(m. Dobre, m. Dobre Małe, m. Pakosław, m. Popowo, m. Świercz, m. Ziębrze)
BRYLIŃSKI Sławomir
(m. Dobrzyca nr 1-58 i nr 60 oraz nr 97-110, m. Podbórz, m. Smolne)
GOŁĘBIEWSKI Adam
(m. Borkowice, m. Kładno, m. Miłogoszcz, m. Pleśna, m. Śmiechów)
GOSŁAWSKI Mariusz
(m. Mścice - ulice: Koszalińska nr 67-91 (nieparzyste), Malinowa, Południowa)
GRUDZIEŃ Barbara
(m. Łasin Koszaliński, m. Łopienica, m. Tymień nr 1-17 i nr 27-38 oraz nr 40 i nr 49, m. Wiciąże Pierwsze)
IMBIOROWSKA Eugenia
(m. Stoisław)
KRET Diana
m. Tymień nr 18 -26 i nr 43-48 oraz nr 50-66)
KOŁPACKI Piotr
(m. Dworek, m. Kiszkowo, m. Skrzeszewo, m. Słowienkowo, m. Uliszki)
NAJDZION Krystyna
(m. Strachomino, m. Strzepowo)
PAROL Lucyna
(m. Łubniki, m. Mścice - ulice: Koszalińska nr 1-63 (nieparzyste), nr 2-82 (parzyste), Kościelna, Ogrodowa, Parkowa, Rzemieślnicza, Spokojna, Szkolna, Zalesie, Zielona, m. Przybyradz)
SZTULC Grzegorz
(m. Dobrzyca nr 59 i nr 61 -96 oraz nr 111-117, m. Wierzchomino, m. Wierzchominko)

Kompetencje Rady Gminy:
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. podejmowanie uchwał w sprawach o nadanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-09-23 00:00:00
Data publikacji 2022-09-23 10:14:45
Wyświetleń 1523

Data operacji Rodzaj działania
2024-05-09 09:48:15 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:21:25 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-18 12:39:56 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-19 21:02:07 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-09-23 10:14:45 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 10:09:14 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 10:06:55 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:56:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk