2024


Artykuły w tej kategorii:

Uchwała nr XCII/540/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr XCII/539/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” Uchwała nr XCII/538/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Uchwała nr XCII/537/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Uchwała nr XCII/536/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego Gminy Będzino „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II Uchwała nr XCII/535/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług Uchwała nr XCII/534/24 z dnia 26 kwietnie 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino Uchwała nr XCII/533/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym Uchwała nr XCII/532/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Uchwała nr XCII/531/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 Uchwała nr XCII/530/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok Uchwała nr XCI/529/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino Uchwała nr XCI/528/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino Uchwała nr XCI/527/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino Uchwała nr XCI/526/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024 Uchwała nr XCI/525/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 Uchwała nr XCI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok Uchwała nr XC/523/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Będzino udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Uchwała nr XC/522/24 z dnia 6 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/514/24 Rady Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Uchwała nr XC/521/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” Uchwała nr XC/520/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Uchwała nr XC/519/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uchwała nr XC/518/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia Uchwała nr XC/517/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesył Uchwała nr XC/516/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok Uchwała nr LXXXIX/515/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do Klastra Energii Klaster Energia dla Środowiska Uchwała nr LXXXIX/514/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Uchwała nr LXXXIX/513/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Uchwała nr LXXXIX/512/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr LXXXIX/511/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXIX/510/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych Uchwała nr LXXXIX/509/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych Uchwała nr LXXXIX/508/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr LXXXIX/507/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec Uchwała nr LXXXIX/506/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 Uchwała nr LXXXIX/505/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok