2023


Artykuły w tej kategorii:

Uchwała nr LXXXVIII/504/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3503Z Łasin - Łopienica w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Uchwała nr LXXXVIII/503/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Popowo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Uchwała nr LXXXVIII/502/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2024 rok Uchwała nr LXXXVIII/501/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Będzino na lata 2024-2027 Uchwała nr LXXXVIII/500/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 Uchwała nr LXXXVIII/499/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 Uchwała nr LXXXVIII/498/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok Uchwała nr LXXXVIII/495/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr LXXXVIII/494/23 z nia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 Uchwała nr LXXXVIII/493/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXVIII/492/23 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXVII/491/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXVII/490/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXVII/489/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXVII/488/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXVII/487/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego Uchwała nr LXXXVII/486/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXVI/485/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXXVI/484/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. Uchwała nr LXXXVI/483/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Uchwała nr LXXXVI/482/23 z dnia 30 listopada 2023 r. uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 Uchwała nr LXXXVI/481/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXVI/480/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXVI/479/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030 Uchwała nr LXXXV/478/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/474/23 Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXV/477/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Uchwała nr LXXXIV/476/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXIV/473/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 Uchwała nr LXXXIV/472/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała nr LXXXIV/471/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie Uchwała nr LXXXIV/470/23 z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr LXXXIV/469/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXXIV/468/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy Uchwała nr LXXXIII/467/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 oraz rok obrachunkowy 2025 w celu realizacji zamówienia publicznego Uchwała nr LXXXIII/466/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Uchwała nr LXXXIII/465/23 z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr LXXXIII/464/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXIII/463/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Uchwała nr LXXXII/461/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXXII/460/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zamówienia publicznego Uchwała nr LXXXII/459/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXII/458/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXXI/457/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwała nr LXXXI/456/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino Uchwała nr LXXXI/455/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Koszalińskim zadania pn. "Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne" Uchwała nr LXXXI/454/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) Uchwała nr LXXXI/453/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXXI/452/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXX/451/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino Uchwałą nr LXXX/450/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przystani wodnej w Podamirowie na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXX/449/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Pleśna, Łopienica, Kładno, Tymień Uchwała nr LXXX/448/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec Uchwała nr LXXX/447/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Łopienica Uchwała nr LXXX/446/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Pleśna Uchwała nr LXXX/445/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Uchwała nr LXXX/444/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXX/443/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 Uchwała nr LXXX/442/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok Uchwała nr LXXX/441/23 z dnia 30 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania Uchwała nr LXXIX/440/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec Uchwała nr LXXIX/439/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Uchwała nr LXXIX/438/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wtrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwała nr LXXIX/437/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXVIII/436/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" Uchwała nr LXXVII/435/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" Uchwała nr LXXVII/434/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" Uchwała nr LXXVII/433/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 Uchwała nr LXXVII/431/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Uchwała nr LXXVII/430/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino na lata 2023-2030" Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych Uchwała nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty Uchwała nr LXXVII/427/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Uchwała nr LXXVII/426/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXVII/425/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXVI/424/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Uchwała nr LXXVI/423/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino Uchwała nr LXXVI/422/23 z dnia 28 kwetnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" Uchwała nr LXXVI/421/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania Uchwała nr LXXVI/420/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryvczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywaniej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Uchwała nr LXXVI/419/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała nr LXXVI/418/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo - Będzino" Uchwała nr LXXVI/417/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Kiszkowo - Gąski" Uchwała nr LXXVI/416/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXV/415/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/398/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXV/414/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi Uchwała nr LXXV/413/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Uchwała nr LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Uchwała nr LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino Uchwała nr LXXIV/409/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego wramach Funduszu Solidarnościowego Uchwała nr LXXIV/408/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 Uchwała LXXIV/406/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Uchwała nr LXXIV/405/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Uchwała nr LXXIV/404/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023 Uchwała nr LXXIV/403/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 Uchwała nr LXXIV/402/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2023 Uchwała nr LXXIII/401/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Sylwii Halamy pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino Uchwała nr LXXIII/400/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Będzino upoważnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Będzino Uchwała nr LXXIII/399/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Uchwała nr LXXIII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino Uchwała nr LXXIII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" Uchwała nr LXXIII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych Uchwała nr LXXIII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok Uchwała nr LXXII/394/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino Uchwała nr LXXII/393/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino Uchwała nr LXXII/392/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Uchwała nr LXXII/391/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w atr. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Uchwała nr LXXII/390/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Uchwała nr LXXII/389/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok